Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s paragrafem 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Obor vzdělání

79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30
79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté gymnázium) - předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 30

V souladu s výše uvedenými právními normami se přijímací zkoušky konají v těchto termínech:

Nejpozději do 1. března 2019 je třeba zajistit doručení přihlášky podepsané oběma zákonnými zástupci řediteli Gymnázia (ZŠ nemá povinnost odeslat hromadně přihlášky svých žáků!)

Proč právě k nám
Informace o přijímacím řízení
Přijímací zkoušky

V Uničově dne 11. 1. 2019

Mgr. Roman Riedl
ředitel školy