Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - výsledky po náhradním termínu

V přílohách (soubory ve formátu PDF) jsou pod přidělenými identifikačními čísly uvedeny souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze důvodně předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek.

Zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů si můžou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně od pondělí 2. května 2022 v kanceláři hospodářky školy (po vstupu do budovy přízemí vpravo, kancelář č. 25) v době od 12:30 do 16:00 hodin. Současně je zde možné ihned podat odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odešle poté ředitel školy zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů s poučením o možnosti odvolání se proti rozhodnutí.

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí, dříve to není možné. Během stanovené lhůty nehraje přesný termín a čas podání odvolání žádnou roli.

 

pdfČtyřleté studium

pdfOsmileté studium

pdfOsmileté studium po náhradním termínu

docVzor odvolání31.50 KB


Vytisknout