Dobré odpoledne, dnes je úterý 21.9.2021, dnes má svátek Matouš, zítra Darina.
kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani

Úprava pravidel provozu sportovní haly

S účinností od 1.8.2021 na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví platí úprava pravidel provozu sportovní haly gymnázia Uničov.

pdfProvoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb415.88 KB

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Vzhledem k nařízením MŠMT + MZ bude mírně netradiční

 • začínáme Ag testy (proběhnou ve dnech 1, 6. a 9. září 2021)
 • 8:10 po skupinách v učebnách dle rozpisu (rozděleno dle abecedy na polovinu)
 • noví žáci:
  • prima – učebny č. 49 a 50 (2. patro nové budovy, z vestibulu doprava)
  • 1. A – učebny č. 52 a 53 (2. patro nové budovy, z vestibulu doprava)
 • následuje třídnická hodina v kmenových učebnách
  • prima – učebna č. 49
  • 1. A – učebna č. 53

Všem studentům přejeme úspěšný školní rok!

Úřední hodiny během letních prázdnin 2021

Středa 7. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 12. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 19. 7. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 9. 8. 2021 9:00 – 11:00

Pondělí 16. 8. 2021 9:00 – 11:00

Od 23. 8. do konce srpna denně 8:00 – 12:00.

Ať máte pěkné prázdniny!

konec roku 2021

Letošní školní rok nebyl vůbec snadný a všichni jsme rádi, že se nám ho úspěšně podařilo zvládnout.
Na viděnou zase v září.

BUDEME OPĚT GYMPLEM ROKU? HLASUJTE!

S koncem školního roku je tu znovu anketa Gympl roku. Gymnázia celé republiky se utkají v hlasovacím klání o titul nejlepší/nejoblíbenější školy.
Hlasování začíná v pondělí 28. června a končí 31. července.
Pošlete svému oblíbenému gymplu hlas v aplikaci https://absolventi.cz/.
Dáme letos zase tak skvělý výsledek jako v minulých letech?

 

Hlasujte

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky po náhradním termínu

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 a 79-41-K/81 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek.

pdfČtyřleté studium220.26 KB

pdfOsmileté studium228.67 KB

Maturanti pod rouškami

Maturity se i letos odehrály ve stínu covidu a jejich náplň byla oproti předešlým letům podstatně redukovaná. Jejich ústní část naši maturanti absolvovali během pouhých dvou dnů - 1. a 2. června. Až dorazí výsledky písemných didaktických testů, budeme moci za letošními zkouškami z dospělosti udělat tečku.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - výsledky

V přílohách (soubory ve formátu PDF) jsou pod přidělenými identifikačními čísly uvedeny souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání (do 3 dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí), protože lze předpokládat, že ne všichni přijatí uchazeči u nás odevzdají zápisový lístek.

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí, dříve to není možné. Během stanovené lhůty nehraje přesný termín a čas podání odvolání žádnou roli.

pdfČtyřleté studium220.95 KB

pdfOsmileté studium230.04 KB

docVzor odvolání31.50 KB

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním žáků

V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257.

pdfInformace o zpracování osobních údajů při testováním žáků na přítomnost viru

Zeměpis

zevvtvovnjmaivtchfydecjbiag
"Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic neudělají." (Albert Einstein)

Mnozí si myslí, že zeměpis je jen o faktografickém a popisném pojetí výuky, ale není tomu tak. Zeměpis je důležitý především pro pochopení, jakým způsobem příroda ovlivňuje v různých podmínkách život člověka, proč se určitý region vyvinul takový, jaký je a také samozřejmě naopak, jak člověk zpětně formuje přírodu. Učí žáky myslet v prostorových souvislostech a pochopit jevy dnešního měnícího se světa, podle kterých utváříme krajinu, ve které chceme bydlet a spokojeně žít a učí nás umět zhodnotit, jestli to, co děláme, děláme dobře nebo špatně.
Proto je důležité, aby měli lidé zeměpisné povědomí, i když jejich profese není přímo spjata s tímto oborem.

Vyučující

 • Mgr. Gabriela Strašilová - předseda předmětové komise biologie – zeměpis
 • Mgr. Blanka Skácelová
 • Mgr. Daniela Stonová

Učební plán

 • Prima - 2 hodiny týdně
 • Sekunda - 2 hodiny týdně
 • Tercie - 1 hodina týdně
 • Kvarta - 2 hodiny týdně
 • Kvinta + 1. ročník - 2 hodiny týdně
 • Sexta + 2. ročník - 2 hodiny týdně
 • Septima ě 3. ročník - 1 hodina týdně
 • Zeměpisný seminář jednoletý – oktáva + 4.A - 2 hodiny týdně

Přehled učiva

Prima

 • Vesmír a sluneční soustava
 • Planeta Země
 • Mapa a zeměpisná poloha
 • Krajinná sféra
 • Obyvatelstvo na Zemi
 • Hospodářství na Zemi

Sekunda

 • Svět
 • Afrika
 • Asie
 • Austrálie a Oceánie
 • Antarktida a Arktida

Tercie

 • Poloha a přírodní podmínky Evropy
 • Obyvatelstvo a sídla Evropy
 • Hospodářství Evropy
 • EU
 • Evropské regiony

Kvarta

 • ČR
 • Politický zeměpis
 • Obyvatelstvo světa
 • Hospodářské složky krajiny
 • Globální změny
 • Orientace a GPS

Kvinta + 1.A

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie a topografie
 • Fyzickogeografická sféra Země
 • Životní prostředí
 • Socioekonomická sféra Země

Sexta + 2.A

 • Amerika
 • Asie
 • Afrika
 • Austrálie a Oceánie
 • Polární oblasti
 • Evropa

Septima + 3.A

 • Střední Evropa
 • ČR

Zeměpisný seminář

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie
 • Fyzickogeografická sféra
 • Regionální geografie
 • Socioekonomická sféra
 • Konfliktní oblasti a globální problémy současného světa

Učebnice

 • Prima - Bočanová, T. a kol.: Hravý zeměpis 6. Taktik, Praha 2016
 • Sekunda - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 7. Taktik, Praha 2017
 • Tercie - Šindýlek, J. a kol.: Hravý zeměpis 8 Evropa. Taktik, Praha 2018
 • Kvarta
  • Kubů, E.: Hravý zeměpis 8 Česká republika. Taktik, Praha 2018
  • Strašilová, G. a kol.: Hravý zeměpis 9 Lidé a hospodářství. Taktik, Praha 2019
 • Kvinta, 1. ročník
  • Demek, j. a kol.: Geografie 1 – fyzickogeografická část. SP, Praha 2017
  • Matušová, A. a kol.: Geografie 2 – socioekonomická část. SPN, Praha 2014
 • Sexta, 2. ročník - Demek, J. a kol.: Geografie 3 – regionální geografie světa. SPN, Praha 2013
 • Septima, 3. ročník - Kastner, J. a kol.: Geografie 4 – Česká republika. SPN, Praha 2016
 • Seminář ze zeměpisu
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis I. v kostce pro střední školy
  • Kašparovský, K. a kol.: Zeměpis II. v kostce pro střední školy
  • Valenta, V. a kol.: Maturita ze zeměpisu
  • Baar, V. a kol.: Hospodářský zeměpis. ČGS, Praha 2018
 • Všechny ročníky
  • Školní atlas světa. Kartografie Praha (nejnovější vydání)
  • Atlas ČR. Kartografie Praha (nejnovější vydání)

Soutěže

 • Zeměpisná olympiáda
 • Středoškolská odborná činnost
 • Eurorebus

Úspěchy našich studentů

 • 2020
  • Jakub Liška – 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Zuzana Salajová – 8. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
 • 2019
  • Zuzana Salajová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Kateřina Havlíčková, Zuzana Zahrádková a Josef Antes – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2018
  • Julie Svobodová – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Lukáš Štencl – 13. místo v celostátním kole SOČ
 • 2017 - Štěpán Ptáčník – 4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2016 - Štěpán Ptáčník – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
 • 2015
  • Štěpán Ptáčník – 5. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Josef Antes – 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Denisa Navrátilová – 14. místo v celostátním kole SOČ
 • 2014
  • Josef Antes – 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Radovan Zeman, Jana Dostálová, Kateřina Ovčiariková a Anna Holcová – 13. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2013 - Radovan Zeman – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2012
  • Martin Spurný – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • A. Blažková, J. Žůrek, P. Schovánek, R. Zeman – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
 • 2011
  • Martin Spurný – 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • Jakub Žůrek – 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
  • K. Ovčiariková, R. Zeman, Z. Poláchová, M. Spurný, D. Malíková,
  • J. Kohout – účast v celostátním kole soutěže Eurorebus

Užitečné odkazy

Zavolejte nám:

(+420) 585 081 111

Napište nám:

gym.unicov@gymun.cz

Navštivte nás:

Gymnazijní 257, Uničov

Datová schránka:

vsvdwir

kontaktedookitfacebooktwitteryoutubestravovani